O wspólnocie

Wspólnota zajmuje się organizowaniem spotkań modlitewnych w parafiach. Prowadzi także Różaniec Do Siedmiu Boleści Matki Bożej w intencjach, które są także celami Stowarzyszenia.

Historia

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, nazywane niekiedy Apostolstwem Dobrej Śmierci, w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża św. Piusa X w 1908 roku. W Polsce duchową opiekę nad Stowarzyszeniem sprawują Misjonarze Świętej Rodziny. W naszej parafii wspólnota została założona w 1992 roku przy współudziale pierwszej zelatorki pani Bogumiły Jasińskiej.

Cele

Wspólnota jest zrzeszeniem modlitewnym, którego celem jest:

  • troska o nawrócenie grzeszników
  • modlitwa o wytrwanie w dobrym dla chrześcijan
  • wypraszanie łaski dobrej i świętej śmierci dla wszystkich

Spotkania

Stowarzyszenie zrzesza dobrowolnych członków, którzy żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej w tajemnicy Jej boleści, a także św. Józefa, który wspierał Maryję w trudnych chwilach Jej życia.

Moderatorem w naszej parafii obecnie jest ks. Henryk Majkrzak SCJ. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy 3. wtorek miesiąca o godz. 19.00.

Różaniec do Matki Bożej Bolesnej

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci.

Każda tajemnica składa się z następujących modlitw: Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Rozpoczęcie: 1. Znak krzyża: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 2. Wierzę w Boga...


Tajemnice różańca:

  1. Proroctwo Symeona – owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej.
  2. Ucieczka do Egiptu – owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego.
  3. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni – owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem.
  4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż – owoc tajemnicy: cierpliwe znoszenie krzyży.
  5. Śmierć Jezusa na krzyżu – owoc tajemnicy: panowanie nad złymi skłonnościami.
  6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego – owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy.
  7. Złożenie Jezusa do grobu – owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć.
Na uczczenie łez, które Najśw. Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała: 3 razy Zdrowaś Maryjo....